BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI s.c.   pl en

POZNAŃ   ul.Wilczak 5/2   61-623 TEL. 061 8266 021 FAX. 061 8266 625 e-mail: hasko@hasko.com.pl

Wycena nieruchomości wymaga zestawu dokumentów. Poniżej znajdą Państwo wykaz dokumentów, których potrzebuje rzeczoznawca majątkowy. Jeśli przedmiotem wyceny jest:

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • - odpis z księgi wieczystej (jeżeli lokal posiada księgę wieczystą),

  - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu,

  - rzut lokalu (mile widziany)

 • nieruchomość lokalowa
 • - poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości,

  - wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki, na której znajduje się lokal,

  - zaświadczenie o samodzielności lokalu,

  - rzut lokalu (mile widziany)

 • nieruchomość niezabudowana
 • - poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 1 miesiąc),

  - kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej nieaktualizowanej,

  - wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),

  - decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka została wydana),

  - wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego

 • nieruchomość zabudowana
 • - odpis z księgi wieczystej,

  - kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej nieaktualizowanej,

  - wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),

  - dokumentacja techniczna budynku,

  - pozwolenie na budowę,

  - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,

  - pozwolenie na użytkowanie

 • nieruchomość zabudowana budynkiem w trakcie realizacji
 • - odpis z księgi wieczystej,

  - kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej nieaktualizowanej,

  - wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),

  - dokumentacja techniczna budynku (projekt),

  - pozwolenie na budowę,

  - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania

 • przedsiębiorstwo
 • - bilans,

  - rachunek zysków i strat

 • wynagrodzenie za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • - odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe,

  - mapa zasadnicza lub sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym przebiegiem sieci infrastruktury
    technicznej, na okoliczność wykazania istnienia oraz miejsca posadowienia urządzeń przesyłowych na
    nieruchomości,

  - wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości (działek), na której posadowiona jest infrastruktura techniczna,

  - wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy,

  - w przypadku infrastruktury podziemnej, zwłaszcza sieci gazowej, informacje techniczne dot. samego urządzenia
    przesyłowego – data posadowienia urządzenia na nieruchomości lub data wydania pozwolenia na budowę
    urządzenia przesyłowego, wysokość ciśnienia, średnica urządzenia itp


  Jeśli Państwo nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu odpowiednich dokumentów, poniżej znajdziecie Państwo
  niezbędne informacje.

 • gdzie uzyskać odpis z księgi wieczystej?
 • Księgi Wieczyste znajdują się w Sądach Rejonowych i są prowadzone przez Wydziały Ksiąg Wieczystych.

 • gdzie uzyskać wypis z rejestru gruntów i kopię mapy ewidencyjnej?
 • - Dla nieruchomości położonej na terenie Miasta Poznań ewidencję gruntów prowadzi Zarząd Geodezji i Katastru
    Miejskiego GEOPOZ, Poznań, ul.Gronowa 20,

  - Dla nieruchomości położonej na terenie powiatu poznańskiego ewidencję gruntów prowadzi Powiatowy Ośrodek
    Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Poznań, ul.Jackowskiego 18

 • gdzie uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w dokumentacji planistycznej?
 • Urząd Miasta lub Urząd Gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości